Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden Suikermaatje.nl

Suikermaatje.nl heeft als doel het creeren van een veilige dating omgeving voor gelijkgestemde.

Artikel 1. Definities

 

 1. Suikermaatje.nl, is gevestigd te Schiedam, Nederland,
 1. Suikermaatje.nl is een online datingservice
 1. Betaalde diensten: de onderdelen van Suikermaatje die voor leden toegankelijk zijn tegen betaling van hedaavoor door Suikermaatje vastgestelde bedrag.
 1. Lidmaatshap: de overeenkomst tussen het Lid en Suikermaatje op grond waarvan het Lid toegang krijgt tot en het recht gebruik te maken van Suikermaatje.nl
 1. Account: registratie met als doel van het vinden van een geschikte date.
 1. Profiel: de (persoonlijke) gegevens van een Lid die een Lid op zijn accout plaatst.
 1. Lid: de natuurlijke persoon die een account op Suikermaatje.nl heeft.
 1. Content: alle door Suikermaatje op Suikermaatje.nl geplaatste informatie, waaronder, maar niet beperkt tot tekst, fotos, grafische afbeeldingen, data, geluid, applicaties, software.
 1. Gebruikerscontent: alle door een Lid op Suikermaatje.nl geplaatste informatie, waaronder, maar niet beperkt tot persoonlijke gegevens, tekst, grafische afbeeldingen en feedback.
 1. Lidnummer: het administratienummer dat door suikermaatje wordt toegewezen aan een account.

 

Artikel 2. Toegang, Registratie en Lidmaatschap

 

 1. Een Lid dient tenminste 18 jaar oud te zijn en alle verplichte velden van het registratieformulier correct en volledig in te vullen. Het is niet toegestaan zich onder een andere naam in te schrijven dan wel anderszins een valse identiteit aan te nemen.2. Het Lidmaatschap is individueel, persoonlijk en niet overdraagbaar. Het is niet toegestaan zich als stel in te schrijven.3. Suikermaatje is gerechtigd ter controle van de inschrijving een kopie van het identiteitsbewijs van de aanvrager te verlangen.

  4. Het Lidmaatschap gaat in zodra Suikermaatje dit aan de aanvrager heeft bevestigd [door toezending van een logincode en wachtwoord waarmee een Account kan worden aangemaakt].

  5. Suikermaatje behoudt zich het recht voor een aanvraag tot Lidmaatschap te weigeren, desnoods zonder opgave van redenen.

  6. De toegestuurde logincode en het wachtwoord zijn strikt persoonlijk en vertrouwelijk, en het Lid dient hier zorgvuldig mee om te gaan. Meer in het bijzonder mogen de logincode en het wachtwoord niet aan derden ter beschikking worden gesteld of op enigerlei wijze openbaar worden gemaakt.

  7. Het Lid is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik van zijn logincode en wachtwoord en voor alle handelingen die via zijn Account worden verricht.

  8. Indien en zodra het Lid vermoedt dat onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van zijn logincode, wachtwoord, Account en/of identiteit dient hij Suikermaatje daarvan direct op de hoogte te stellen. Suikermaatje is in dat geval gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij noodzakelijk acht ter bescherming van de veiligheid van (de Leden van) Suikermaatje.nl en het Lid dient daaraan zijn volledige medewerking te verlenen.

  9. Suikerarrangement behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging de voor Suikermaatje.nl geldende inschrijvingsvereisten te wijzigen c.q. nadere voorwaarden te stellen aan het Lidmaatschap van Suikermaatje.nl.

  10. Het is een Lid niet toegestaan om meerdere Lidmaatschappen aan te maken dan wel anderszins meerdere Accounts of Profielen aan te (laten) maken, dan wel een derde namens dit Lid één of meerdere Accounts resp. op of uit naam van dit Lid één of meerdere Profielen aan te laten maken.

 

 

Artikel 3. Het gebruik van Suikermaatje.nl

 

 1. Het Lidmaatschap van Suikermaatje heeft tot doel het vinden van een geschikte date. De door het Lid op zijn Account verstrekte informatie dient met dit doel verband te houden. Het is niet toegestaan een Account te gebruiken voor andere doeleinden, voor het verrichten van onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die, naar de mening van Suikermaatje, in strijd zijn met algemeen geldende normen en waarden.2a. Het Lidmaatschap van Suikermaatje.nl is voor eigen risico van het Lid. Dat wil zeggen dat het Lid zelf verantwoordelijk is voor, onder andere, de mate waarin hij/zij persoonlijke informatie verstrekt aan andere Leden, al dan niet ingaat op reacties van andere Leden, rechtstreeks zijn/haar contactgegevens ter beschikking stelt aan andere Leden, andere Leden al dan niet ontmoet en relaties met een ander Lid aangaat of verbreekt.

2b. Na aankoop van een abonnement heeft het lid toegang tot alle functionaliteit op de site. Dat wil zeggen, het lezen van berichten, het sturen van berichten (maximaal 40 per 24 uur), chatten enz.

3. Het Lid zal zich bij het gebruik van Suikermaatje.nl en alle communicatie die hij verstuurt via de door Suikermaatje of namens geboden faciliteiten onder meer onthouden van:

a. het plegen van inbreuk op (intellectuele eigendoms-)rechten van derden (waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten,                         merkrechten in databankrechten);

 1. het plegen van (virtuele) diefstal;c. het verspreiden van geheime of vertrouwelijke informatie;d. het verspreiden van onrechtmatige of strafbare teksten en/of beeld- en geluidsmateriaal, waaronder racistische uitingen,                     (kinder-)porno, crimineel dataverkeer, beledigende uitingen en zogenaamde mailbommen;

  e. het doen van obscene dan wel (suggestieve) seksuele uitlatingen;

  f. het gebruik van de gegevens van andere Leden voor andere doeleinden dan waarvoor deze zijn bestemd, waaronder het                   verstrekken van deze gegevens aan derden of het versturen van spam, kettingbrieven of mailingen met een commercieel karakter;

 2. het plegen van computervredebreuk (‘hacken’);h. het vernielen, beschadigen of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en software van anderen;i. het verspreiden van virussen of het anderszins opzettelijk verstoren van communicatie of gegevensopslag;
 3. het zich door middel van valse sleutels, valse codes en valse hoedanigheden verschaffen van toegang tot de Content en/of de              Gebruikerscontent;
 4. het anderszins (al dan niet opzettelijk) nadelig beïnvloeden of verstoren van het gebruik van Suikermaatje.nl door andere Leden.4. Het is Leden bij het gebruik van Suikermaatje.nl en alle communicatie die zij versturen via de door of namens Suikermaatje geboden faciliteiten voorts niet toegestaan:a. Direct of indirect contactgegevens zoals telefoonnummers, straatadressen, achternamen, URL’s, e-mail-, Skype-, KIK-,                        Facebook-, messengeradressen enz. of andere persoonlijk herleidbare informatie in een Profiel of Mail onderwerp op te nemen;

  b. verzoeken ter verkrijging van contactgegevens te doen aan andere Leden;

  c. binnen 24 uur meer dan drie e-mailberichten te versturen naar hetzelfde Lid, zonder eerst van het betreffende Lid antwoord of             toestemming daarvoor te hebben gekregen;

  d. foto’s van seksuele aard, jeugdfoto’s, groepsfoto’s, foto’s van dieren, foto’s van of met kinderen of foto’s van andere mensen dan        het Lid zelf op een Profiel te publiceren;

  e. een Profiel te gebruiken als blog, column of daarop anderszins teksten of afbeeldingen te plaatsen die niet direct of indirect gericht       zijn op het vinden van een date;

  f. een valse identiteit aan te nemen c.q. zich als een ander voor te doen;

  g. Suikermaatje.nl op enigerlei wijze te gebruiken voor het adverteren voor diensten of producten, of voor enig ander (commercieel)        doel dat niet in overeenstemming met het doel van Suikermaatje.nl is.

  5. Profielen dienen eerlijke en correcte informatie over het Lid te bevatten en mogen niet misleidend zijn. De op een Profiel geplaatste informatie dient door het Lid actueel te worden gehouden en in geval van feitelijke wijzigingen onverwijld te worden aangepast of bijgewerkt.

  6. Suikermaatje is gerechtigd om alle Profielen te controleren en is tevens gerechtigd om bij constatering van gebruik van Suikermaatje.nl in strijd met het bepaalde in deze Gebruiksvoorwaarden zonder opgave van redenen, zonder voorafgaande waarschuwing of ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst een Profiel te wijzigen, weigeren of verwijderen, een Account tijdelijk of definitief te blokkeren, een Lid tijdelijk of definitief de toegang tot Suikermaatje.nl te ontzeggen en/of het Lidmaatschap te beëindigen.

 

 

Artikel 4. Prijzen en betalingsvoorwaarden

 

 1. Alle bedragen zijn in euro en inclusief omzetbelasting (BTW), tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.2. Suikermaatje behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging prijzen van Betaalde Diensten te wijzigen. In geval van periodiek verschuldigde bedragen, is Suikermaatje gerechtigd middels schriftelijke kennisgeving en met inachtneming van een termijn van drie maanden de geldende prijzen aan te passen. Het Lid is alsdan gerechtigd om binnen zeven werkdagen na de bedoelde kennisgeving het Lidmaatschap schriftelijk te beëindigen tegen de in de kennisgeving genoemde datum waarop de prijswijziging in werking zou treden.3. Alle facturen dienen zonder korting of verrekening te worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities.

  4. Bij gebreke van tijdige betaling van een verschuldigd bedrag, is het Lid, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, vanaf de oorspronkelijke vervaldatum de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling ook na ingebrekestelling uitblijft, is Suikermaatje gerechtigd de vordering uit handen te gegeven. In dat geval is het Lid naast de verschuldigde hoofdsom (inclusief opgelopen rente) tevens gehouden tot volledige vergoeding van (buiten-) gerechtelijke incassokosten, verband houdende met de inning van de vordering, met een minimum van EUR 62,00 ex BTW.

  5. Er vindt geen restitutie van door het Lid reeds betaalde bedragen plaats.

 

Artikel 5. Privacy

 

Het privacy beleid van Suikerarrangement zoals beschreven in de Privacyverklaring maakt integraal deel uit van deze gebruiksvoorwaarden.

 

Artikel 6. Intellectueel eigendom

 

 1. Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot Suikermaatje.nl, zoals maar niet beperkt tot, het siteontwerp, de vormgeving, de handelsnamen en merken en de Content van Suikermaatje, maar met uitzondering van de Gebruikerscontent, komen toe aan Suikermaatje. Het Lid dient zich te onthouden van elke inbreuk op deze rechten, waaronder begrepen het mogen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Suikermaatje openbaar maken, bewerken, verveelvoudigen, kopiëren, of anderszins (her)gebruiken van (een deel van) de Content.2. Het is verboden om de diensten, webpagina’s, computercodes of elementen waaruit de diensten van Suikermaatje zijn opgebouwd op enige manier te bewerken, kopiëren, dupliceren of downloaden, uit te zenden, door te sturen, commercieel te gebruiken en/of te distribueren dan wel op enige andere wijze te verveelvoudigen of openbaar te maken.3. Het Lid staat er voor in dat de door hem op Suikermaatje.nl geplaatste Gebruikerscontent geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-)rechten van derden en vrijwaart Suikermaatje zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken van derden ter zake en voor alle schade (inclusief alle kosten) die Suikermaatje in verband met dergelijke aanspraken lijdt. Door het uploaden van Gebruikerscontent geeft het Lid Suikermaatje het onherroepelijke recht om deze Gebruikerscontent zonder betaling van enige vergoeding aan het Lid openbaar te maken, te bewerken, te verveelvoudigen, te kopiëren en/of anderszins te (her)gebruiken in het kader van de diensten van Suikermaatje, waaronder begrepen maar niet beperkt tot mailingen, nieuwsbrieven en dergelijke. Suikermaatje is (derhalve) onder meer gerechtigd om de foto van een Lid zoals geplaatst in zijn/haar Profiel te gebruiken in banners en andere uitingen zoals onder anderen op Facebook of in advertenties voor Suikermaatje.nl.

  4. Het is Leden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende(n) niet toegestaan om door derden op Suikermaatje.nl gepubliceerde Gebruikerscontent op enige wijze openbaar te maken, te bewerken, te verveelvoudigen, te kopiëren of anderszins te (her)gebruiken.

 

 

Artikel 7. Beëindiging van het Lidmaatschap

 

 1. Het Lidmaatschap kan door het Lid op elk gewenst moment worden beëindigd via de website, per e-mail aaninfo.suikermaatje@gmail.com onder vermelding van uw Gebruikersnaam, graag vermelden als onderwerp ADMINISTRATIE. Beëindiging van het Lidmaatschap geeft geen recht op restitutie van enig reeds aan Suikermaatje betaald bedrag en laat eventuele vorderingen van Suikermaatje jegens een Lid onverlet.2. Suikermaatje is gerechtigd, naar haar eigen discretie, om een Lidmaatschap zonder nadere aankondiging of ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien:a. het Lid een of meer van zijn verplichtingen uit hoofde van deze Gebruikersvoorwaarden of anderszins, niet, niet behoorlijk of niet         volledig nakomt;

  b. het Lid handelt in strijd met wettelijke voorschriften;

  c. het Lid verdacht wordt van, dan wel veroordeeld is wegens het plegen van een strafbaar feit;

  d. het Lid onder curatele is gesteld, onder bewind is gesteld, in aanmerking is gekomen voor schuldsanering, dan wel het                        aannemelijk is dat het Lid anderszins niet aan de uit het Lidmaatschap voortvloeiende verplichtingen kan voldoen;

  e. Suikermaatje naar haar oordeel één of meerdere gegronde klachten over het gedrag van het Lid op Suikermaatje.nl heeft                  ontvangen;

  In geval van beëindiging van het Lidmaatschap door Suikermaatje is Suikermaatje gerechtigd eventuele bestanden van het Lid onmiddellijk te verwijderen en hem verdere toegang tot Suikermaatje.nl te onthouden.

  3. Wanneer Suikermaatje wegens overmacht gedurende een periode langer dan een maand niet aan zijn verplichtingen jegens een Lid kan voldoen, is Suikermaatje gerechtigd het Lidmaatschap te beëindigen middels een daartoe strekkende schriftelijke verklaring of e-mail aan dat Lid.

  4. In geval Suikermaatje besluit haar activiteiten (geheel of gedeeltelijk) te staken eindigt het Lidmaatschap daarmee automatisch.

  5. Beëindiging van het Lidmaatschap in overeenstemming met het in dit lid bepaalde leidt nimmer tot enige aansprakelijkheid van Suikermaatje en laat onverlet enige vordering van Suikermaatje op het betreffende Lid.

 

Artikel 8. Niet naleving; aansprakelijkheid van het Lid

 1. In geval van niet-naleving van enige verplichting voortvloeiende uit het Lidmaatschap, waaronder, maar niet beperkt tot, niet naleving van enige bepaling van deze Gebruikersvoorwaarden door het Lid, is Suikermaatje gerechtigd om zonder nadere aankondiging en/of ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst:a. het Profiel te wijzigen;b. het Account tijdelijk te blokkeren;

  c. het Lidmaatschap te beëindigen;

  onverminderd het recht op eventuele schadevergoeding en/of andere aan Suikermaatje uit hoofde van deze Gebruikersvoorwaarden en/of de wet toekomende rechten.

  2. Het Lid is aansprakelijk voor en vrijwaart Suikermaatje zowel in als buiten rechte van alle aanspraken van derden in verband met onrechtmatig gebruik van zijn logincode, wachtwoord en/of Account, de gevolgen van het gebruik van Suikermaatje.nl in het algemeen en/of niet naleving enige verplichting door het Lid uit deze gebruiksvoorwaarden of anderszins.

 

Artikel 9. Geen garantie; aansprakelijkheid van Suikermaatje

 1. Suikermaatje spant zich er voor in Suikermaatje.nl zorgvuldig te onderhouden, vrij van virussen te houden, ononderbroken beschikbaar te stellen en gepland onderhoud tijdig aan te kondigen.2. Suikermaatje garandeert uitdrukkelijk niet dat:a. het Lidmaatschap resulteert in het vinden van een (geschikte) date of een (succesvolle) relatie;

  b. de op Suikermaatje.nl gepubliceerde Content en Gebruikerscontent juist en/of volledig is dan wel geschikt is voor het doel                     waarvoor deze wordt gebruikt;

  c. de werking van Suikermaatje.nl foutloos is en niet zal worden onderbroken door storingen of voor zover noodzakelijk voor                     reparaties en behoudens veroorzaakt door overmacht.

  3. Op Suikermaatje.nl geplaatste Gebruikerscontent, alsmede anderszins door derden geplaatste meningen, columns, artikelen, adviezen, mededelingen, advertenties, aanbiedingen of andere informatie zijn afkomstig van de betreffende auteur(s) en/of aanbieder(s). Suikermaatje is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan en kan de juistheid, volledigheid of het nut daarvan niet garanderen.

  4. Tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Suikermaatje, is Suikermaatje niet aansprakelijk voor (de gevolgen van):

  a. ontwrichting van een bestaande of nieuwe relatie ten gevolge van het Lidmaatschap;

  b. gedrag van andere Leden of derden als gevolg van of in verband met het Lidmaatschap of gebruik van Suikermaatje.nl;

  c. gebruikmaking van op Suikermaatje.nl gepubliceerde informatie;

  d. verlies van een logincode en/of wachtwoord dan wel voor onrechtmatig gebruik van het Account of de identiteit van het Lid;

  e. het gebruik door andere Leden en overige derden van door een Lid op Suikermaatje.nl gepubliceerde of via Suikermaatje.nl                 verzonden informatie

  f. uitval en/of onbereikbaarheid van Suikermaatje.nl, het uitlekken van vertrouwelijke gegevens, (elektronische) storingen.

  g. Enige aansprakelijkheid van Suikermaatje is in elk geval beperkt tot directe schade aan zaken en tot ten hoogste een bedrag van        1.300,-  euro per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met één en dezelfde oorzaak. Suikermaatje is nimmer aansprakelijk            voor indirecte schade, daaronder begrepen reputatieschade, gevolgschade, gederfde winst of geleden verlies.

 

 1. Suikermaatje is op generlei wijze aansprakelijk voor gevolgen van schade immaterieel of materieel veroorzaakt als gevolg van            fysieke dates en afspraken gemaakt tussen leden onderling buiten de website om.

 

 1. Suikermaatje is op generlei wijze aansprakelijk voor juridische of fiscale gevolgen van afspraken gemaakt tussen leden buiten de         website om en Leden vrijwaren, door acceptatie van deze gebruiksvoorwaarden , hierbij Suikermaatje van zulke gevolgen.

 

Artikel 10. Slotbepalingen

 1. In geval van gehele of gedeeltelijke overname, fusie of juridische splitsing van Suikermaatje, gaan de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit het Lidmaatschap over op de verkrijgende partij en is het Lid jegens de verkrijgende partij gehouden tot nakoming van zijn verplichtingen voortvloeiende uit het Lidmaatschap en deze Gebruikersvoorwaarden.2. Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen door Suikermaatje op elk moment worden gewijzigd. De gewijzigde voorwaarden worden gepubliceerd op Suikermaatje.nl en zijn alsdan direct van toepassing, ook op alle lopende Lidmaatschappen.3. Indien een bepaling uit deze gebruiksvoorwaarden of uit enige overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Suikermaatje  zal in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, die de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling zo veel mogelijk benadert.

  4. In alle gevallen waarin deze Gebruiksvoorwaarden niet voorzien beslist Suikermaatje.

  5. Op het Lidmaatschap en op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen een Lid en Suikermaatje dienen bij uitsluiting aanhangig gemaakt te worden bij de bevoegde rechter te Hilversum; dan wel, ter keuze van Suikermaatje, bij de bevoegde rechter van de woonplaats van het Lid.

 

Ik heb deze gebruiksvoorwaarden gelezen en begrepen en ga met alle voorwaarden zoals beschreven akkoord.

 

 

 

 

 

 

LOG IN OP UW ACCOUNT MAAK NIEUWE ACCOUNT

 

×
MAAK ACCOUNT HEB JE AL EEN ACCOUNT?

 
×
GEGEVENS VERGETEN?
×

Ga omhoog